Արտադրական կարողությունների արդիականացման միջոցառում (վարկ, լիզինգ)

Արտադրական կարողությունների արդիականացման միջոցառում

 

 

Շահառուներ

Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն
իրականացնող մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որը՝

 • Ունի բարվոք վարկային պատմություն,
 • Ունի բարվոք հարկային պատմություն։

 

Վարկի/լիզինգի  նպատակ

Նոր (չօգտագործված) սարքերի և սարքավորումների, բաղկացուցիչ մասերի գնում կամ ներմուծում, պայմանով, որ գնորդի
և մատակարարի միջև պայմանագիրը կնքվել է 2021 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները
պետք է օգտագործվեն ՀՀ-ում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով:

 

Գործունեության ոլորտներ

 • մշակող արդյունաբերություն
 • հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
  (բացառությամբ մետաղական հանքաքարի արդյունահանման)
 • տեղեկատվություն և կապ
 • շինարարություն
 • փոխադրում և պահեստային տնտեսություն
 • մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
 • կրթություն
 • առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

 

Վարկի/լիզինգի  սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը

1 մլրդ դրամ

 

Տոկոսադրույքը` պետության կողմից սուբսիդավորման արդյունքում                     

 • Լիզինգ՝  3%
 • Վարկ՝   5%

 

Սուբսիդավորման  ժամանակահատված

 • Մինչև 200 մլն  դրամին համարժեք  գումարի համար՝  մինչև 42 ամիս,
 • Ավելի քան 200 մլն դրամին համարժեք  գումարի համար՝  մինչև 36 ամիս։

 

Մարման ժամկետը

Մարման ժամկետը սահմանվում է  մինչև 10  տարի.

 

Վարկի մարման կարգը

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս  (արտոնյալ ժամանակահատվածում
հաճախորդի կողմից վարկի մայր գումարի վճարումներ չեն իրականացվում):

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման հնարավոր դեպքերը և պայմանները

Վարկի վաղաժամկետ վճարման դեպքում տուժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

 

Օգտակար տեղեկատվություն

 • Երաշխավորի պատասխանատվությունը մեծացնող, կամ այլ անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնող էական
  պայմանների (տոկոսադրույք, միջնորդավճար, տույժ, տուգանք, ժամկետ, պարտավորության չափ) փոփոխության անհրաժեշտության
  դեպքում երաշխավորին նախապես /փոփոխություն կատարելուց 7 օր առաջ/ ծանուցվում է երաշխավորի կողմից
  նախապես ընտրված կարգով և վերջինիս կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում կատարվում է նշված փոփոխությունը:
 • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 

Վարկավորման վերաբերյալ այլ պայմանները ընդհանուր են բոլոր վարկատեսակների համար, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

Վերջին թարմացում ` 16.08.2022 17:45