Արտադրողականության խթանման նպատակային ծրագիր (վարկ, լիզինգ)

Արտադրողականության խթանման նպատակային ծրագիր (վարկ, լիզինգ)

 

Շահառուներ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գրանցված և գործունեություն իրականացնող առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր

 

Վարկի/լիզինգի  նպատակ

Նոր (չօգտագործված) մեքենասարքավորումների* և բաղկացուցիչ մասերի գնում կամ ներմուծում, որոնք օգտագործվելու են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

ԱԱՀ վճարող կապալառու կազմակերպության կողմից կապիտալ շինարարության իրականացում՝ մեքենասարքավորման մոնտաժման և սպասարկման դեպքում, պահպանելով նախորդ կետի պահանջները:

Ընկերության բիզնես գործընթացների թվայնացման նպատակով թվային ծրագրերի կամ հարթակների ձեռքբերում («բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային ապահովում»):

Ընկերության արտադրողականության բարձրացման նպատակով խորհրդատվական ծառայությունների և փորձագետների ներգրավում («արտադրողականության աճի խորհրդատվություն:»):

 

*Մեքենասարքավորումներ են համարվում ԵՏՀ  խորհրդի 14.09.2021 N 80 որոշմամբ հաստատված ապրանքների անվանացանկի 84-94 խմբերում ներառված ապրանքները, բացառությամբ 8432, 8433, 8436, 8703, 8711-8715, 9004 ծածկագրերում և 91-92 խմբերում ներառված ապրանքների, ընդ որում, մեքենասարքավորումների բաղկացուցիչ մասերի ծածկագրերը կարող են ներառված չլինել նշված խմբերում:

 

Գործունեության ոլորտներ

B (ԲԻ) «ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՑԱՀԱՆՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»
C (ՍԻ) «ՄՇԱԿՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
D(ԴԻ)  «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ»
F (ԷՖ) «ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
G 45.2 (ՋԻ) «ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»
H (ԷՅՋ) «ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»
I 55 (ԱՅ) «ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

(բացառությամբ Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում կացության կազմակերպման գործունեություն իրականացնող տնտեսավարողների)

J (ՋԵՅ) «ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՊ»
M (ԷՄ) «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ»
N77 (ԷՆ) «ՎԱՐՁՈՒՅԹ ԵՎ ԼԻԶԻՆԳ»
P (ՓԻ) «ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»
Q (ՔՅՈՒ) «ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ»
R (ԱՌ) 90 «Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների

կազմակերպման բնագավառում գործունեություն

 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

 

Վարկի/լիզինգի  սուբսիդավորվող մասի առավելագույն գումարը

1 մլրդ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (պայմանագրի ստորագրման պահի փոխարժեքով) մեքենասարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի համար

ձեռք բերված մեքենասարքավորման 30% կապիտալ շինարարության համար

400 մլն դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (պայմանագրի ստորագրման պահի փոխարժեքով) բիզնես գործընթացների թվայնացման, արտադրողականության խորհրդատվության համար

 

Փոխկապակցված կազմակերպությունների խմբի մեջ ներառված տնտեսավարողի կողմից օժանդակության համար դիմելուն նախորդող 12 ամսվա ընթացքում կանոնադրական կապիտալում 200 մլն դրամ և ավելի գումարի չափով ներդրում կատարելու դեպքում վարկի/լիզինգի սուբսիդավորվող առավելագույն չափ է սահմանվում՝ կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափը, բայց ոչ ավել քան 10 մլրդ դրամը, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում 5 մլրդ դրամին համարժեք արժույթը։ Բացառություններ՝  D(ԴԻ) «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳԱԶԻ, ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԵՎ ԼԱՎՈՐԱԿ ՕԴԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ» և «F (ԷՖ) «ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ոլորտներ:

 

Տոկոսադրույքը                    

 ՀՀ դրամ

Նպատակը Սուբսիդավորման չափը
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի վարկ 8%
կապիտալ շինարարության վարկ 8%
բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային

ապահովման վարկ

արտադրողականության խորհրդատվության վարկ

8%
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի լիզինգ 10%
կապիտալ շինարարության լիզինգ 10%

 

 

ԱՄՆ դոլար

 Նպատակը Սուբսիդավորման չափը
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի վարկ 6%
կապիտալ շինարարության վարկ 6%
բիզնես գործընթացների թվայնացման ծրագրային

ապահովման վարկ

արտադրողականության խորհրդատվության վարկ

6%
մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի լիզինգ 8%
կապիտալ շինարարության լիզինգ 8%

 

Սուբսիդավորման  ժամանակահատված

Սուբսիդավորում՝ մինչև 42 ամիս

 

Մարման ժամկետը

Մարման ժամկետը սահմանվում է  մինչև 10  տարի.

 

Վարկի մարման կարգը

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս  (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդի կողմից վարկի մայր գումարի վճարումներ չեն իրականացվում):

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման հնարավոր դեպքերը և պայմանները

Վարկի վաղաժամկետ վճարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

Օգտակար տեղեկատվություն

Երաշխավորի պատասխանատվությունը մեծացնող, կամ այլ անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնող էական
պայմանների (տոկոսադրույք, միջնորդավճար, տույժ, տուգանք, ժամկետ, պարտավորության չափ) փոփոխության անհրաժեշտության
դեպքում երաշխավորին նախապես /փոփոխություն կատարելուց 7 օր առաջ/ ծանուցվում է երաշխավորի կողմից
նախապես ընտրված կարգով և վերջինիս կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում կատարվում է նշված փոփոխությունը:

Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 

Վարկավորման վերաբերյալ այլ պայմանները ընդհանուր են բոլոր վարկատեսակների համար, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով:

 

Վերջին թարմացում ` 22.02.2024 15:25