Երաշխիքների տրամադրում

Երաշխիքների տրամադրում

Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիան տրամադրում է երաշխիքներ ՀՀ ռեզիդենտ առևտրային

իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին

Երաշխիքի տեսակներ
Մրցույթի մասնակցության երաշխիք
Կանխավճարի ապահովման երաշխիք
Պայմանագրի կատարման երաշխիք
Որակի (հետավարտման) երաշխիք
Արտահանման երաշխիք

Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիայի կողմից տրամադրվող երաշխիքների սպասարկման վճարի չափը սահմանվում է երաշխիքի գումարի 0,3-2 % (զրո ամբողջ երեք տասնորդական տոկոսից մինչև երկու տոկոս) միջակայքում, սակայն այն չի կարող պակաս լինել 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամից: Երաշխիքը կարող է տրամադրվել մինչև 3 (երեք) տարի ժամկետով:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Վերջին թարմացում ` 2.05.2019 10:46