Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկեր

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ

 

Գումարը

Վարկի գումարը մեկ վարկի հաշվով կազմում է 3-15 մլն ՀՀ դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր տնտեսությանը տրամադրվող վարկի կամ վարկերի հանրագումարի մնացորդը չի կարող գերազանցել 15 մլն ՀՀ դրամ:

Ծրագրին չեն կարող մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով նախատեսված այլ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ իրականացվող ծրագրերից օգտված շահառու տնտեսվարողները:

Տոկոսադրույքը` պետության կողմից սուբսիդավորման արդյունքում

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021թ. փետրվարի 11-ի 175 – Լ որոշման՝ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվելու դեպքում գործում է  0% տոկոսադրույք:

Տրամադրում

Վարկը տրամադրվում է  ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հավաստագիր ստացած  գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց:

 

Մարման ժամկետը

Վարկավորման ժամկետը սահմանվում է  մինչև 5 տարի.

  • շրջանառու միջոցների տեսակարար կշիռը 30%-ից ավելին կազմելու դեպքում վարկավորումը կիրականացվի մինչև 2 տարի ժամկետով,
  • հիմնական միջոցների տեսակարար կշիռը 70% և ավելին կազմելու դեպքում վարկավորումը կիրականացվի մինչև 5 տարի ժամկետով/:

 

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի մարման կարգը

Վարկի համար կարող է սահմանվել արտոնյալ ժամկետ առավելագույնը 12 ամիս (արտոնյալ ժամանակահատվածում հաճախորդի կողմից վարկի մայր գումարի վճարումներ չեն իրականացվում):

Վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը դադարեցվում է`

  • եթե առկա են տվյալ վարկի մասով վարկառուի մեկ տարվա (նախորդ 12 ամիսներ) կտրվածքով հանրագումարային 60 օրվանից ավելի ժամկետանց պարտավորություններ կամ ֆինանսական կառույցի հանդեպ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների հետևանքով՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ ՛՛Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգի՛՛ վարկը օբյեկտիվ չափանիշների ստանդարտ դասով դասակարգված չէ:
  • եթե վարկառուի կողմից վարկը ոչ նպատակային է (ագրոպարենային ոլորտում չընդգրկվող բնագավառներում) օգտագործելու դեպքում:
  • Վարկառուի կողմից ներկայացված տեղեկություններում կեղծիքների հայտնաբերման դեպքում:

Վարկավորման համար Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիային վճարման ենթակա գումարներ

Վարկային կազմակերպության կողմից ծառայությունների համար  այլ վճարներ չեն սահմանվում:

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման հնարավոր դեպքերը և պայմանները

Վարկի վաղաժամկետ վճարման դեպքում տուժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

  • Երաշխավորի պատասխանատվությունը մեծացնող, կամ այլ անբարենպաստ հետևանքներ առաջացնող էական պայմանների (տոկոսադրույք, միջնորդավճար, տույժ, տուգանք, ժամկետ, պարտավորության չափ) փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում երաշխավորին նախապես /փոփոխություն կատարելուց 7 օր առաջ/ ծանուցվում է երաշխավորի կողմից նախապես ընտրված կարգով և վերջինիս կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում կատարվում է նշված փոփոխությունը:
  • Հաճախորդը իրավունք ունի հաղորդակցվել փոստային կապի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 

Վարկավորման վերաբերյալ այլ պայմանները ընդհանուր են բոլոր վարկատեսակների համար, որոնց կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով :

 

Վերջին թարմացում ` 23.02.2021 10:00